(тек қалалық нөмірлерден)
Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}

Корпоративтік басқару қағидаттарын сақтау

principle

Компания өз қызметінде компанияның табысты қызметі, оның ішінде оның құндылығының өсуі, қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдау үшін барлық мүдделі тараптардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейтін корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.

Корпоративтік басқару кодексінде негіз қалаушы 6 қағидатты сақтау көзделген: Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты, Директорлар кеңесі мен басқарманың компанияны тиімді басқару қағидаты, компанияның дербес қызметі қағидаты, компания қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілігі қағидаты, заңдылық пен этика қағидаты, мүдделі тараптар алдындағы жауапкершілік қағидаты. 2019 жылғы талдау қорытындылары бойынша 5 қағидат толық көлемде сақталады, 1 қағидат бойынша ішінара сақтау байқалады.

ЖАЛҒЫЗ АКЦИОНЕРДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫ МЕН МҮДДЕЛЕРІН ҚОРҒАУ ҚАҒИДАТЫ

«ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік басқармасы Жалғыз акционердің құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды және құрметтеуді қамтамасыз етеді және компанияның тиімді қызметіне, соның ішінде Компанияның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге және қаржылық тұрақтылықты қолдауға ықпал етеді.

Сақталады
Жалғыз акционердің құқықтары, міндеттері мен құзыреті Қазақстан Республикасының заңнамасында және компанияның жарғысында айқындалған.
Жалғыз акционермен өзара іс-қимыл Жалғыз акционердің міндеттері, Құзыреті және Жалғыз акционердің мүдделерін қозғайтын қызмет туралы ақпарат беру тәртібі бекітілген компанияның жарғысына және корпоративтік басқару кодексіне сәйкес жүзеге асырылады.
Компанияның дивидендтік Саясаты туралы ереже Жалғыз акционердің компанияны басқаруға қатысумен байланысты құқықтарын, оның ішінде дивидендтерді алу және таза кірісті бөлуге қатысу құқықтарын регламенттейді.

ДИРЕКТОРЛАР КЕҢЕСІ МЕН БАСҚАРМАНЫҢ КОМПАНИЯНЫ ТИІМДІ БАСҚАРУ ҚАҒИДАТЫ

Директорлар кеңесінің қызметі жалғыз акционер мен компанияның мүдделерін барынша сақтау және іске асыру, өз құзыреті шеңберінде парасаттылық, тиімділік, белсенділік, адалдық, адалдық, дәлдік және жауапкершілік қағидаттарында құрылады.

Сақталады
Компанияның Директорлар кеңесі туралы Ережеге сәйкес Директорлар кеңесінің қызметі кәсіпқойлық, парасаттылық және сақтық, адалдық және объективтілік қағидаттарына және Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделеді.
2019 жылы Компанияның Директорлар кеңесі 14 отырыс өткізді, оның ішінде 11-і күндізгі нысанда және 3-і сырттай нысанда өтті, онда мәселелер қаралып, Компания қызметінің негізгі бағыттары бойынша шешімдер қабылданды.
2019 жылы "ҚазАгро" Холдингі "АҚ" ҚазАгроҚаржы " АҚ-да 2018 жылға корпоративтік басқаруды бағалауды жүргізді.

Басқарма міндеттерді шешу және Компанияның Даму стратегиясын іске асыру мақсатында компанияның ағымдағы қызметіне басшылықты жүзеге асырады.

Сақталады
Компания басқармасы ағымдағы қызметті басқаруды жүзеге асырады және стратегияны, даму жоспарын және директорлар кеңесі мен жалғыз акционер қабылдаған шешімдерді іске асыруға жауапты болады. Компания Басқармасы туралы ережеде басқарманың құқықтары мен міндеттері нақты белгіленген.
2019 жыл ішінде Басқарманың 36 отырысы өткізілді, күндізгі тәртіпте, отырыстар тұрақты негізде – айдың әр онкүндігінде өткізілді.
2019 жылы Компания қызметінің барлық стратегиялық көрсеткіштері толық көлемде орындалды.

КОМПАНИЯНЫҢ ДЕРБЕС ҚЫЗМЕТІНІҢ ПРИНЦИПІ

Компания өз қызметін дербес жүзеге асырады.

Ішінара байқалады
Компания Жарғысына сәйкес Басқарма компания қызметіне тиімді және нақты бақылауды жүзеге асырады және Жалғыз акционер мен мемлекеттің жедел қызметке араласуына ұшырамайды. Компания жыл ішінде жұмысты жоспарлауды дербес жасайды, ішкі рәсімдер мен құжаттарды айқындайды, жобаларды қаржыландыру бойынша, сондай-ақ өзге де операциялық мәселелер бойынша шешімдер қабылдайды.
Алайда бір жыл ішінде Компанияның материалдық емес активтерін, негізгі құралдарын сатып алуға қатысты компания бюджетінің қаражатын жұмсауға, сондай-ақ компания қызметкерлерінің біліктілігін арттыруға мораторий түрінде көрсетілген компанияның дербес қызметіне Жалғыз акционердің ықпалы байқалды.

КОМПАНИЯ ҚЫЗМЕТІ ТУРАЛЫ АҚПАРАТТЫ АШУДЫҢ АШЫҚТЫҒЫ МЕН ОБЪЕКТИВТІЛІГІ ҚАҒИДАТЫ

Компания Жалғыз акционердің негізделген шешімдер қабылдауын қамтамасыз ету, сондай-ақ мүдделі тараптардың назарына компанияның қызметі туралы ақпаратты жеткізу мақсатында Жалғыз акционердің және мүдделі тараптардың алдында компания туралы, оның ішінде оның қаржылық жағдайы, экономикалық көрсеткіштері, оның қызметінің нәтижелері, меншік құрылымы және басқару туралы дәйекті ақпараттың уақтылы ашылуын қамтамасыз етеді.

Сақталады
Ақпаратты ашу нормаларын сақтау үшін Компания Қазақстан Республикасының Бағалы қағаздар нарығы, Акционерлік қоғамдар саласындағы заңнамасын, листинг қағидаларын, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің қаулысын, сондай-ақ ақпаратты ашу ашықтығы саласындағы өзге де құжаттарды басшылыққа алады.
Компания мүдделі тараптардың назарына корпоративтік оқиғалар туралы ақпаратты Қазақстан қор биржасының интернет-ресурстары, қаржылық есептілік депозитарийі, корпоративтік интернет-ресурс және "ҚазАгро"Холдингінің порталы арқылы жеткізеді.
2019 жылы Қазақстан қор биржасының интернет-ресурсында 85 корпоративтік оқиға туралы, қаржылық есептілік депозитарийінің сайтында – 42 оқиға туралы ақпарат орналастырылды. Көрсетілген уақыт кезеңінде компания заңнамамен белгіленген ақпаратты ұсыну мерзімдерін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылмаған. Компанияның корпоративтік интернет-ресурстарында 2019 жылы заңнама нормаларының, компанияның кредиттік және өзге де қызметін реттейтін ішкі құжаттардың өзгеруіне байланысты барлық қосымшалар тұрақты негізде өзектендіріледі. Корпоративтік интернет-ресурстарда ақпаратты орналастыру бойынша бұзушылықтар тіркелген жоқ.
Компанияның жалғыз акционері – "ҚазАгро "Холдингі" АҚ Басқармасының 2019 жылғы 7 тамыздағы № 34 шешімімен Компанияның 2018 жылдың қорытындысы бойынша жылдық есебі бекітілді. Жылдық есептің құрылымы компанияның ақпараттық саясатына және "Қазақстан қор биржасы"АҚ Биржалық кеңесінің шешімімен бекітілген Листингтік қағидаларға сәйкес жасалды. Жылдық есепте Компания қызметінің теңгерімді көрінісі, оның ішінде есепті кезеңнің қорытындылары бойынша тұжырымдар және олардан туындайтын одан әрі іс-қимылдар ұсынылған.

ПРИНЦИПТЕРІ
ЗАҢДЫЛЫҚ ПЕН ЭТИКА ҚАҒИДАТЫ

Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына, іскерлік этиканың жалпы қабылданған қағидаттарына, компанияның Жарғысына, корпоративтік басқару кодексіне және өзінің шарттық міндеттемелеріне қатаң сәйкестікте әрекет етеді.

Сақталады
Компания Қазақстан Республикасының заңнамасына, Жарғыға, корпоративтік басқару кодексіне және басқа да ішкі құжаттарға сәйкес әрекет етеді. Компания заңнамалық актілердің өзгерістерін бақылау және Компанияның ішкі құжаттары мен үлгілік шарттарының уақтылы өзектілендірілуін бақылау бойынша тұрақты және жоспарлы қызметті жүзеге асырады. Сондай-ақ компанияда комплаенс-тәуекелдерді басқару процесі жұмыс істейді.
Компанияда корпоративтік этика кодексі жұмыс істейді, ол компанияның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларына қолданылады. Компания компанияның барлық қызметкерлері мен лауазымды тұлғаларының корпоративтік этика Кодексімен танысуын қамтамасыз етеді, сондай-ақ Кодекстің ережелерін үнемі жаңартып отыру және білімдерін тексеру үшін шаралар қабылдайды.

МҮДДЕЛІ ТАРАПТАР АЛДЫНДАҒЫ ЖАУАПКЕРШІЛІК ҚАҒИДАТЫ

Компания барлық мүдделі тараптардың құқықтарын мойындайды, құрметтейді және өзінің дамуы мен қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету мақсатында олармен ынтымақтастыққа ұмтылады. Мүдделі тараптардың Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген жағдайларда өз құқықтарын бұзғаны үшін өтемақы алу мүмкіндігі болуға тиіс. Мүдделі тарап корпоративтік басқару процесіне қатысқан жағдайда мүдделі тарап уақтылы және тұрақты негізде Елеулі, жеткілікті және сенімді ақпаратқа қол жеткізе алуы тиіс. Мүдделі тараптар Директорлар кеңесіне

Сақталады
Компания өз қызметінде компанияның табысты қызметі, оның ішінде оның құндылығының өсуі, қаржылық тұрақтылығы мен табыстылығын қолдау үшін барлық мүдделі тараптардың құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді көздейтін корпоративтік басқару кодексін басшылыққа алады.
Компанияның интернет-ресурсы көптеген мүдделі адамдар үшін негізгі және қол жетімді ақпарат көзі болып табылады. Осыған байланысты ол ең көп жария ақпаратты қамтиды, ол жақсы құрылымдалған, навигацияға ыңғайлы және барлық мүдделі адамдар үшін қол жетімді. компанияның интернет-ресурсында барлық қажетті және қажетті ақпарат орналастырылған, сондықтан мүдделі тұлғалар компания туралы жалпы түсінікке ие бола алады.


Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру