(тек қалалық нөмірлерден)
Өтінімнің мәртебесін тексеру

Өтінімнің мәртебесін тексеру

*{{message}}

Өтінім:
{{name}}
Мәртебесі:
{{status}}
Мәртебесі бойынша кезектегі нөмірі:
{{number}}
Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы

Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысы

Директорлар кеңесінің қызметі

Директорлар кеңесі өз қызметін «Акционерлік қоғамдар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына, Қазақстан Республикасының өзге де нормативтік құқықтық актілеріне, Қоғамның Жарғысына, Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне, Қоғамның Басқармасының шешімдеріне сәйкес жүзеге асырады. Акционер, Қоғамның Директорлар кеңесі туралы ереже, Қоғамның басқа да ішкі құжаттары.

Директорлар кеңесінің қызметі тиімділік пен жауапкершілік, Жалғыз акционер мен Қоғамның мүдделерін барынша сақтау және жүзеге асыру, сондай-ақ Жалғыз акционердің құқықтарын қорғау қағидаттарына негізделген.

Директорлар кеңесінің функцияларын тиімді орындауға жәрдемдесу мақсатында оның жанынан келесі Комитеттер жұмыс істейді:

 • аудит және тәуекелдер бойынша;
 • стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму бойынша;
 • кадрлық, еңбекақы және әлеуметтік мәселелер бойынша.

Директорлар кеңесі мүшелерінің жалпы саны 6 адамды, оның ішінде екі тәуелсіз директорды құрайды, бұл Жалғыз акционердің мүдделерін сақтау үшін Директорлар кеңесі құрамында теңгерімділікті қамтамасыз етеді және басқарма комитеттерінің құрамын құруға мүмкіндік береді. Директорлар құрамы үздік корпоративтік басқару тәжірибесінің талаптарына сәйкестендіріледі.

Директорлар кеңесі мен комитеттердің отырыстары тұрақты негізде өткізіледі. 2022 жылы Қоғамның Директорлар кеңесі 15 отырыс өткізді.

Директорлар кеңесінің комитеттері

Қоғамның Директорлар кеңесінің жұмысын тиімді ұйымдастыру үшін құзыретіне аудит, тәуекелдер, стратегиялық жоспарлау, корпоративтік даму, кадрлық, сыйақы және әлеуметтік мәселелер және т.б. мәселелерін қарау кіретін 3 Комитет құрылды. Комитеттер: Қоғамның басқарма директорларына оның құзыретіне кіретін мәселелер бойынша алдын ала қарау, талдау, сабақтастықты жоспарлау және ұсынымдар әзірлеу арқылы көмек көрсететін тұрақты жұмыс істейтін консультативтік-кеңесші органдар.

Барлық комитеттердің қызметі құрамы, құзыреті, комитет мүшелерін сайлау тәртібі, комитеттердің жұмыс тәртібі, сондай-ақ комитеттердің құқықтары, міндеттері мен жауапкершілігі туралы ережелерді қамтитын Директорлар кеңесі бекітетін ішкі құжаттармен реттеледі. олардың мүшелері.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Аудит және тәуекелдер жөніндегі комитеті

Комитет Қоғамның Директорлар кеңесіне ұсыныстар дайындау арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру мақсатында құрылды. Қоғамның қаржы-шаруашылық қызметіне бақылаудың тиімді жүйесін құру (соның ішінде қаржылық есеп берудің толықтығы мен сенімділігі), ішкі бақылау және тәуекелдерді басқару жүйесінің сенімділігі мен тиімділігін бақылау, сыртқы және ішкі тәуелсіздігін бақылау; аудит және Комплаенс қызметі, Қазақстан Республикасының сәйкестік заңнамасы, ішкі құжаттар, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесіне қызметтің басым бағыттарын дамыту (дамыту) және оның жұмыс істеуі бойынша ұсыныстар дайындау үшін Қоғамда тәуекелдерді басқарудың барабар жүйесі, тәуекелдерді басқару жүйесін жетілдіру және нығайту.

Комитет мүшелері:

 1. Әлимұхамбетов Нұржан Ержанұлы – тәуелсіз директор – Комитет төрағасы.
 2. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – комитет мүшесі.

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Стратегиялық жоспарлау және корпоративтік даму комитеті

Комитет Қоғамның Директорлар кеңесі үшін қызметтің басым бағыттарын (даму), стратегиялық мақсаттарды (даму стратегиясын), корпоративтік даму мәселелерін, оның ішінде дамуға ықпал ететін шараларды әзірлеу мәселелері бойынша ұсынымдар дайындауды жетілдіру мақсатында құрылған. орта және ұзақ мерзімді перспективада Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, оның табыстылығын және тұрақты дамуын қамтамасыз ету.

Комитет мүшелері:

 1. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 2. Әлимұхамбетов Нұржан Ержанұлы, тәуелсіз директор – комитет мүшесі

«ҚазАгроҚаржы» АҚ Директорлар кеңесінің Адам ресурстары, сыйақы және әлеуметтік мәселелер жөніндегі комитеті

Комитет Қоғамның Директорлар кеңесінің кадр саясаты саласындағы құзыретіне қатысты мәселелерді терең зерделеу және мониторингтеу арқылы Қоғамның Директорлар кеңесі жұмысының тиімділігі мен сапасын арттыру, тағайындаулар мен сыйақылар жүйесі, сондай-ақ Қоғамның Директорлар кеңесі мүшелерінің, Қоғам Басқармасының мүшелерінің қызметін жалпы және жеке бағалау, Басқарма төрағасы мен мүшелерінің сабақтастығын жоспарлау және Корпоративтік хатшының қызметін бағалау.

Комитет мүшелері:

 1. Оразбаев Руслан Сағадатұлы, тәуелсіз директор – Комитет төрағасы;
 2. Әлимұхамбетов Нұржан Ержанұлы, тәуелсіз директор – комитет мүшесі

Корпоративтік хатшы

Ермашева Бақыт Нұрдинқызы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік хатшысы

1976 жылы 6 ақпанда дүниеге келген

Азаматтық - Қазақстан Республикасы

«ҚазАгроҚаржы» АҚ акцияларына иелік ету - иелік етпейді

Қазіргі уақытта басқа ұйымдардағы толық емес жұмыс күні - жоқ

Компания жеткізушілері мен бәсекелестерінің акцияларына иелік ету - жоқ

Білім:

1997 ж. - «Қайнар» университеті, «халықаралық экономикалық қатынастар» факультеті, мамандығы: ағылшын тілін білетін халықаралық экономикалық қатынастар жөніндегі маман (үздік диплом).

Жұмыс тәжірибесі:

1997 жылдың шілдесінен 2008 жылдың қаңтарына дейін - департаменттің аға экономисі / жетекші талдаушысы / бас экономисі Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің ақша операциялары;

2008 жылдың қаңтарынан 2009 жылдың маусымына дейін - бөлім бастығы / өндірістік департамент директорының орынбасары «ҚДБ-Лизинг» АҚ қаржы нарықтары;

2013 жылғы маусымнан 2017 жылғы мамырға дейін - Директорлар кеңесінің хатшысы / м.а. «Народный» АҚ корпоративтік хатшысы Қазақстан Банкі »;

2017 жылдың мамырынан 2020 жылдың қаңтарына дейін - «Қазына Капитал Менеджмент» АҚ еншілес ұйымы - «ҰБХ» АҚ корпоративтік хатшысы «Бәйтерек»;

2020 жылдың ақпанынан 2021 жылдың наурызына дейін - «Ұлттық басқарушы холдинг» АҚ корпоративтік хатшысы ҚазАгро;

2021 жылғы наурыздан бастап қазіргі уақытқа дейін - «ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік хатшысы.

Орындалған функциялар:

 • Қоғам органдары мен лауазымды адамдарының Қазақстан Республикасының саласындағы заңнамасын сақтауын қамтамасыз ету корпоративтік басқару, Жарғы, Корпоративтік басқару кодексі және Компанияның IRR, сонымен қатар корпоративтік басқару саясаты мен тәжірибесін жетілдіру;
 • Директорлар кеңесі мен оның комитеттерінің тиімді жұмысын қамтамасыз ету;
 • заңнаманың талаптарына сәйкес Жалғыз акционердің шешім қабылдауын қамтамасыз ету ҚР, құрылтай жарғысы және компанияның басқа да ұлттық өнімі;
 • Компания туралы маңызды ақпаратты сақтауды, ашуды және ұсынуды қамтамасыз ету, сонымен қатар құзыреті шегінде ақпараттық ашықтықтың жоғары деңгейін сақтау;
 • Қоғам органдарының арасындағы нақты және тиімді өзара әрекеттесуді қамтамасыз ету.

Жедел желі

Қоңырауға тапсырыс беру