Корпоративтік басқару тәжірибесі

Қоғамның корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның негізгі басқаруоргандары - Қоғамның Басқармасы, Директорлар кеңесі және жалғызакционері арасындағы өзара қарым-қатынастар тиісті уәкілетті органдарарқылы бекітілген корпоративтік рәсімдер шеңберінде жүзеге асырылады.Корпоративтік басқарудың жалпы қабылданған қағидаттарына сүйенеотырып, қоғамда тәуелсіз директорлар институттары, ішкі аудит қызметібелсенді жұмыс істейді, Қоғамның директорлар кеңестері жанынанкомитеттер құрылды, Корпоративтік хатшының жұмысы жолға қойылды.

Қағидат және тәжірбие

Қоғам Корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, оныңбеделін нығайту және капитал тартуға жұмсалатын шығындарды азайтуқұралы ретінде қарастырады. Қоғам Корпоративтік басқарудың тиістіжүйесін Қазақстан Республикасындағы заңнаманың үстемдігін қамтамасызетуге қосқан өз үлесі және оның уақытша экономика мен тұтастай қоғамдағыорнын айқындайтын фактор ретінде қарайды.

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділеттілік, адалдық, жауапкершілік,айқындық, кәсібилік және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтікбасқарудың тиімді құрылымы қоғамның барлық мүдделі тараптарыныңқұқықтары мен мүдделерін құрметтеуді болжайды және қоғамның табыстықызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылықпен табыстылықты қолдауға ықпал етеді.

Корпоративтік басқару қағидаттары қоғамды басқаруға байланысты туындайтын қарым-қатынастарда сенім қалыптастыруға бағытталған және корпоративтік басқару кодексінің барлық қағидалары мен ұсынымдарының негізі болып табылады. Кодекстің негізгі қағидаттары:

  • Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
  • Директорлар кеңесі мен басқарманың қоғамды тиімді басқару қағидаты;
  • Қоғамның дербес қызметінің қағидаты;
  • Қоғам қызметі туралы ақпаратты ашудың ашықтығы мен объективтілік қағидаты;
  • заңдылық пен этика қағидаты;
  • Мүдделі тараптар алдындағы жауапкершілік қағидаты.
Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру

Компанияның табысты даму факторларының бірі корпоративтік басқаружүйесін жетілдіру жөніндегі үздіксіз жұмыс болып табылады.

Компанияның корпоративтік басқару жүйесін жақсарту мақсатында"ҚазАгроҚаржы" АҚ Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру жөніндегі2019-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары іске асырылуда.

Сондай-ақ, корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің сапалы мониторингімақсатында "ҚазАгроҚаржы" АҚ-ның 2020-2029 жылдарға арналған дамустратегиясына "корпоративтік басқару рейтингі, %"қызметінің негізгікөрсеткіші енгізілді.

Компания менеджмент жүйесін корпоративтік басқарудың озықпрактикасының әлемдік стандарттарына келтіру жолымен корпоративтікбасқару деңгейін арттыру бойынша жоспарлы жұмыстар жүргізудіжалғастырады. Корпоративтік басқаруды дамыту компанияның тиімдіқызметін арттыруға елеулі ықпал етеді және танылған әлемдік стандарттарғасәйкес жұмыс істейтін табысты компания болуға мүмкіндік береді.