Корпоративтік басқару тәжірибесі

Корпоративтік басқару тәжірибесі

Қоғамның Корпоративтік басқару кодексіне сәйкес Қоғамның негізгі басқару органдары - Басқарма, Директорлар кеңесі және Қоғамның Жалғыз акционері арасындағы өзара қарым-қатынастар тиісті уәкілетті органдар арқылы бекітілген корпоративтік процедуралар шеңберінде жүзеге асырылады. Корпоративтік басқарудың жалпыға бірдей қабылданған қағидаттарына сүйене отырып, Қоғамда тәуелсіз директорлар институттары, ішкі аудит қызметі белсенді жұмыс істейді, Қоғамның Директорлар кеңесі жанынан комитеттер құрылды, Корпоративтік хатшының жұмысы жолға қойылды.

Қағидаттар және тәжірибе

Қоғам корпоративтік басқаруды Қоғам қызметінің тиімділігін арттыру, оның беделін нығайту және оның капитал тарту шығындарын азайту құралы ретінде қарастырады. Қоғам корпоративтік басқарудың тиісті жүйесін Қазақстан Республикасындағы заңнаманың үстемдігін қамтамасыз етуге қосатын өз үлесі және оның уақытша экономика мен жалпы қоғамдағы орнын айқындайтын фактор ретінде қарастырады.

Қоғамның корпоративтік басқаруы әділдік, адалдық, жауапкершілік, ашықтық, кәсіпқойлық және құзыреттілік негізінде құрылады. Корпоративтік басқарудың тиімді құрылымы Қоғамның барлық мүдделі тараптарының құқықтары мен мүдделерін құрметтеуді болжайды және Қоғамның табысты қызметіне, оның ішінде оның құндылығының өсуіне, қаржылық тұрақтылығы пен табыстылығын қолдауға ықпал етеді.

Корпоративтік басқару қағидаттары Қоғамды басқаруға байланысты туындайтын қатынастарда сенім құруға бағытталған және Корпоративтік басқару кодексінің барлық ережелері мен ұсынымдарының негізі болып табылады. Кодекстің негіз қалаушы қағидаттары болып табылатындар: 

  1. Жалғыз акционердің құқықтары мен мүдделерін қорғау қағидаты;
  2. Қоғамды Директорлар кеңесі мен Басқарманың тиімді басқаруы қағидаты;
  3. Қоғамның дербес қызмет қағидаты;
  4. Қоғамның қызметі туралы ақпараттың ашықтығы және оны ашудың объективтілігі қағидаты;
  5. Заңдылық пен этика қағидаты;
  6. Мүдделі тараптардың алдындағы жауапкершілік қағидаты.

Корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру

Компанияның табысты даму факторларының бірі корпоративтік басқару жүйесін жетілдіру бойынша үздіксіз жұмыс болып табылады. 

2018 жылы корпоративтік басқару деңгейін жақсартуға бағытталған іс-шаралар өткізілді, олар корпоративтік басқару рейтингін 89,7%-ға дейін көтеруге мүмкіндік берді. Сонымен бірге, тәуелсіз бағалаудың қорытындысы бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ Қазақстанның ең ірі компанияларының ашықтық рейтингісінің топ-15 қатарына енді, бұл Компанияның ақпаратты ашу сапасы мен ашықтық стандарттарын дамыту бойынша күш-жігерінің нәтижесі болды. Корпоративтік басқару жүйесін одан әрі жақсарту мақсатында «ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің 2019-2021 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары әзірленді.

Сондай-ақ, корпоративтік басқару жүйесін жетілдірудің сапалы мониторингі мақсатында «ҚазАгроҚаржы» АҚ 2020-2029 жылдарға арналған даму стратегиясына «Корпоративтік басқару рейтингі, %» деп аталатын қызметтің түйінді көрсеткіші енгізілді.

Компания менеджмент жүйесін корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесінің әлемдік стандарттарына келтіру жолымен корпоративтік басқару деңгейін көтеру бойынша жоспарлы жұмыстарды одан әрі жалғастыратын болады. Корпоративтік басқаруды дамыту Компанияның тиімді қызметін арттыруға елеулі әсер ететін болады және танылған әлемдік стандарттарға сәйкес жұмыс істейтін табысты компанияға айналуына мүмкіндік береді.

Корпоративтік басқару диагностикасы

2014 жылы Қоғамның Жалғыз акционері – «ҚазАгро» холдингі еншілес акционерлік қоғамдардың корпоративтік басқару деңгейін бағалау әдістемесін бекітті. Компаниялар тобында корпоративтік басқарудың үздік тәжірибесін енгізу кезең-кезеңмен жүзеге асырылатынын ескере отырып, қолданыстағы әдістеме бірінші кезекте корпоративтік басқару жүйесін құруға бағытталған және әлемдік стандарттармен салыстырғанда анағұрлым оңайлатылған болып табылады.

2015 жылы жүргізілген диагностика нәтижелері бойынша «ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік басқару деңгейі «ТӨМЕН» деп бағаланған және 58,3% құраған.

Қолданыстағы әдістемеге сәйкес Холдинг жүргізген 2016 жылғы диагностиканың қорытындысы бойынша, корпоративтік басқару деңгейі «ОРТАША» бағаға – 82,8%-ға жетті. Осы түйінді көрсеткіш бойынша стратегиялық жоспардың орындалуы есепті жылы 113,0% құрады.

Корпоративтік басқарудың үздік әлемдік тәжірибесіне сәйкес 2018 жылы «Эксперт РА Казахстан» рейтинг агенттігі» ЖШС корпоративтік басқарудың тәуелсіз диагностикасы жүргізді, ол «ҚазАгро» холдингі» АҚ бұрын қолданылған Корпоративтік басқаруды бағалау әдістемесінен айтарлықтай ерекшеленеді. Осылайша, рейтингтік агенттіктің Әдістемесіне сәйкес, корпоративтік басқару деңгейі пайызбен емес, белгілі бір рейтингтік жіктелім бойынша 1-ден 10-ға дейін өлшенеді.

RAEX диагностикасының қорытындысы бойынша Қоғамға «РКУ – 7» корпоративтік басқару деңгейі берілді. Компания корпоративтік басқару саласындағы қазақстандық заңнаманың талаптарын сақтайды, корпоративтік басқарудың халықаралық озық тәжірибесінің жеке ұсыныстарын басшылыққа алады. Компания басқару сапасына байланысты меншік иелері ысыраптарының төмен тәуекелдерімен сипатталады.

Бұл деңгей 100 баллдан 100 баллға дейінгі шкала бойынша өлшенеді және 71,8 баллды құрады, бұл ретте пайыздық арақатынасқа ауыстырғанда, деңгей 85,9% (171,8/200*100) құрайды.

2018 жылдың қорытындысы бойынша «ҚазАгро» холдингі» АҚ 2019 жылы Холдингтің ішкі әдістемесіне сәйкес «ҚазАгроҚаржы» АҚ корпоративтік басқару диагностикасын жүргізді. Талдау нәтижелері бойынша корпоративтік басқару деңгейі «Орташа» ретінде бағаланды. 2017 жылдың қорытындысы бойынша 2018 жылы Холдинг жүргізген алдыңғы бағалаумен салыстырғанда, деңгей 4 п. т. өсті.